konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Faktoring dla szpitali


Stanowi formę krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych, w której uczestniczą trzy strony:

 • FAKTOR/FINANSUJĄCY - firma finansująca transakcje (Electus S.A.),
 • FAKTORANT - przedsiębiorstwo posiadające wierzytelności SP ZOZu (WIERZYCIEL),
 • SZPITAL - podmiot kupujący usługi lub produkty u Wierzyciela (SP ZOZ).

Istotą faktoringu dla Szpitali (FDS) jest zaproponowanie SP ZOZom rozwiązania finansowego, pozwalającego im na swobodny zakup towarów i usług od Dostawców poprzez bezpłatne odroczenie płatności oraz uzyskanie dodatkowych oszczędności.

Zalety oferty:

 • Szpital nie ponosi żadnych nakładów finansowych z tytułu skorzystania z faktoringu,
 • cały ciężar negocjacji z faktorantem przejmuje na siebie Electus S.A.,
 • nie występują żadne formalne ograniczenia w zakupie faktur przez Electus S.A.,
 • nie wymagamy od Szpitala żadnych dokumentów finansowych ani poręczenia organu założycielskiego,
 • Szpital jest wyłącznym decydentem co do faktury, którą chce objąć faktoringiem, w zależności od strategii zarządzania płynnością finansową,
 • korzystając z faktoringu SP ZOZ uzyskuje dodatkowe oszczędności w postaci pomniejszenia wartości faktur objętych tą ofertą o wielkość rekompensaty przyznanej z tego tytułu przez Electus S.A.

 

Korzyści

 • możliwość pozyskania dodatkowych środków bez angażowania kapitału własnego,
 • generowanie oszczędności z faktoringu w postaci rekompensat,
 • uzyskanie dodatkowych upustów na inne usługi Electus S.A. z tytułu długofalowej współpracy faktoringowej,
 • poprawa wizerunku i wzrost wiarygodności Szpitala jako partnera w interesach, umożliwiające uzyskanie lepszych warunków współpracy z Kontrahentami,
 • ułatwienie w planowaniu bieżących wydatków,
 • zwolnienie salda u Kontrahentów.

Krok po kroku

 • Podpisanie umowy ramowej regulującej zasady długofalowej współpracy pomiędzy Electus S.A., a Szpitalem, w zakresie wskazywania przez SP ZOZ poszczególnych faktur do wykupienia przez Finansującego, dotyczących zobowiązań:

- niewymagalnych - o terminie wymagalności powyżej 2 tygodni (dotyczy       również wszystkich potencjalnych zobowiązań Szpitala mogących w przyszłości wystąpić wobec określonego Wierzyciela),

- bezspornych

 • Zakup usługi lub produktu przez Szpital oraz przekazanie faktury niewymagalnej wobec Wierzyciela do Electus S.A.
 • Przeprowadzenie przez Electus S.A. analizy finasowej i przedstawienie warunków zakupu wskazanej faktury Wierzycielowi
 • Przelanie środków finansowych za fakturę w terminie 3 dni roboczych do Faktoranta
 • Uregulowanie płatności za fakturę wobec Electus S.A. przez Szpital w terminie przewidzianym umową faktoringową, lub skorzystanie przez SP ZOZ z oferty Finansowania Zobowiązań Wymagalnych.