konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Fundusze unijne


 

Produkt ten skierowany jest do jednostek Służby Zdrowia zainteresowanych pozyskaniem funduszy ze środków unijnych i innych instrumentów finansowych na realizację projektów:

 • inwestycyjnych: budowa i przebudowa pomieszczeń medycznych, modernizacja budynków, zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 • nieinwestycyjnych: szkolenia dla personelu szpitalnego jak również i dla samych pacjentów. 


Oferujemy
pozyskiwanie środków finansowych w ramach:

 • Mechanizmu Norweskiego oraz Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • Funduszy bezpośrednich.


Możliwości:

 • Doradztwo w zakresie zarządzania projektami i pomoc w ich rozliczeniu:

  - opracowywanie raportów okresowych,
  - kontrola realizacji harmonogramu działań,
  - monitorowanie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków,
  - monitoring i ocena wykonania założonych celów.

 • Dostosowanie wcześniej odrzuconych wniosków do wymogów innego programu.

Korzyści

 • fachowe i rzetelne opracowanie wniosku aplikacyjnego,
 • stworzenie korzystnych warunków finansowania inwestycji,
 • zabezpieczenie środków finansowych na kompleksową realizację projektu: udział własny beneficjenta, środki refundowane,
 • zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wydatkowania przyznanych środków,
 • opracowanie wymaganych przepisami sprawozdań,
 • zabezpieczenie archiwizowania danych,
 • koszt usługi płatny wyłącznie po uzyskaniu środków unijnych.

Krok po kroku

 • Ocena sytuacji finansowej oraz określenie potrzeb inwestycyjnych zakładu,
 • Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • Opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego,
 • Finansowanie realizowanej inwestycji (wkład własny, prefinansowanie),
 • Ocena prawidłowości wydatkowania pozyskanych funduszy,
 • Opracowanie sprawozdania z realizacji inwestycji.